PRIMARIA COMUNEI HIDA

Judetul Salaj

ANGAJARI

    R O M A N I A
    JUDETUL SALAJ
    PRIMARIA COMUNEI HIDA
    Strada Sfatului,nr.1
    Tel/fax : 0260.628565
    e-mail: primarie_hida@samtv.ro
    Nr.1034 / 10.06. 2008


ANUNT

   
    Avand in vedere prevderile art.58 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si art.1 din Anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, va solicitam avizul in vederea  organizarii concursului pentru ocuparea functiei publice vacante - inspector, clasa I, debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului-compartimentul buget, contabilitate, taxe si impozite.   
    Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Hida, strada Sfatului,nr.1,judetul Salaj dupa cum urmeaza:
 • in data de 29 iulie 2008, orele 10 - proba scrisa;
 • in data de 30 iulie 2008, orele 10 - interviul;
    Conditii de participare la concurs:
 • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic;
 • cunostinte de operare pe calculator;
 • sa indeplinesca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
    Dosarele se vor depune pana in data de 18.07.2008, orele 16,00 la sediul Primariei comunei Hida, strada Sfatului,nr.1, judetul Salaj
    Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs si va contine:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere (se obtine de la secretariatul comisiei de concurs);
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
    Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate

    Bibliografie:

 • LEGEA Nr. 188 din  8 decembrie 1999    *** Republicata privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 29 mai 2007
 • LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicata - Legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 20 februarie 2007
 • LEGEA  Nr. 7 din 18 februarie 2004    *** Republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici
  • EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 525 din 2 august 2007
 • LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003    *** Republicata privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 31 iulie 2007
 • LEGEA   Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 18 iulie 2006
 • HOTARAREA Nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  • EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 651 din 20 iulie 2004
 • HOTARAREA Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  • EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din  6 februarie 2004
 • ORDONANTA  Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
  • PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 25 iulie 2001

                        Cu stima,
                        PRIMAR
                    DUMITRU  PETRUS